REGULAMIN TYLKO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ NASZE STRONY WWW

REGULAMIN WYKONANIA STRONY WWW(DOTYCZY TYLKO ZLECEŃ WYKONANYCH przed lutym 2022 roku)

Terminy

1. WYKONAWCĄ JEST FIRMA DAOB, ZAMAWIAJĄCYM JEST KLIENT zlecający usługę.
2. Zamawiający zlecając usługę wykonanie strony www (w formie telefonicznej lub e-mailowej) w firmie DAOB, określa pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

PRZEDMIOT USŁUGI ZWANEJ DALEJ UMOWĄ ZAWARTĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Przedmiotem zawartej umowy jest strona internetowa, którą wykonujemy w taki sposób, żeby wyświetlała się prawidłowo i tak samo lub w bardzo zbliżony sposób we wszystkich dostępnych przeglądarkach takich jak Internet Explorer w wersji 11 i wyżej, oraz Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari, w najnowszych wersjach oraz w rozdzielczości nominalnej sprzętu wyświetlającego obraz tj. min. 1300 pikseli w szerokości i min.760 wysokości. Wysokość roboczą należy rozumieć jako przeglądarkową bez dodatków, pasków, toolbarów i innych elementów niestandardowych samej przeglądarki.

2. Strona wykonujemy techniką responsywną tj. będzie dopasowywała się do urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet zgodnie z posiadaną rozdzielczością.
a)  Menu strony lub inne elementy, które nie mogą wyświetlić się poprawnie na stronie mobilnej zostaną pominięte lub skompresowane w taki sposób, aby zmieściły się w całości
b)  Obrazki i teksty będą odpowiednio wyskalowane i przygotowane tak, aby wczytywały się w miarę jak najszybciej.

3. WYKONAWCA nie odpowiada za zawirusowany, nie zoptymalizowany lub wadliwy sprzęt mobilny lub sprzęt typu PC lub ultrabook/laptop ZAMAWIAJĄCEGO. Strona odebrana jest poprawnie tylko w powiększeniu standardowym 100% przeglądarki internetowej oraz w systemie operacyjnym wielkość czcionek i tekstów o rozmiarze 100%.

4. WYKONAWCA przygotuje stronę responsywną w standardach powszechnie stosowanych urządzeń, certyfikowanych przez producenta systemu oraz jednocześnie dopuszczonych do użytku w Polsce. Na innych nie wymienionych w tym punkcie (np. niecertyfikowanych)  urządzeniach WYKONAWCA nie gwarantuje poprawnego wyświetlania strony w wersji mobilnej.

5. ZAMAWIAJĄCY przyjmuje do wiadomości, że wersje mobilne stron wyglądają inaczej na każdym urządzeniu i w przypadku błędnego wyświetlania się elementów opisanych w pkt.3, WYKONAWCA zastosuje możliwie jak najlepsze dopasowanie wyświetlanej strony do urządzeń mobilnych.

WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

1. WYKONAWCA wykona STRONĘ ZAMAWIAJĄCEGO w oparciu o serwis bazodanowy w najnowocześniejszym standardzie i wysokim bezpieczeństwie danych.

2. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie się strony lub jej elementów w przypadku posiadania niesprawnej przeglądarki lub systemu operacyjnego, źle ustawionej lub złej posiadanej rozdzielczości ekranu, jak również braku odpowiednich wtyczek lub pluginów odpowiedzialnych za wyświetlanie treści w niej zawartej. STRONA oparta będzie o wtyczki i pluginy JQuery i Java, które są powszechnie stosowane w przeglądarkach internetowych.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do przygotowania projektu graficznego wyglądu strony, który przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 5 dni od zawarcia umowy.
a)  W przypadku braku akceptacji lub propozycji zmian w projekcie graficznym ZAMAWIAJĄCY zleca dokonanie poprawek w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, aż do skutku, z zastrzeżeniem, że poprawki dotyczą zmian kosmetycznych, a nie całego projektu lub zmian znaczących typu zmiana logotypu, zmiana wszystkich kolorów w projekcie, usunięcie dużej ilości pomysłów i zamiana na inne nie podobne do poprzednich. Każda zmiana przesuwa termin wykonania umowy nie dłużej niż o 2 dni robocze.
b)  W przypadku chęci dokonania zmian znaczących opisanych w pkt a) WYKONAWCA ma prawo zażądać zapłaty za wykonanie kolejnego projektu.
c)  W przypadku akceptacji projektu graficznego wyglądu strony przez ZAMAWIAJĄCEGO w pierwszym etapie lub po poprawkach graficznych dotyczących tego projektu WYKONAWCA zobowiązuje się do natychmiastowych działań dotyczących dalszej realizacji umowy tj. najpóźniej na drugi dzień roboczy od momentu akceptacji projektu. Akceptacja zostanie potwierdzona e-mailem korespondencyjnym, który jest podstawą wykonania dalszych prac.
d)  W przypadku posiadania przez ZAMAWIAJĄCEGO własnego projektu graficznego strony, ZAMAWIAJĄCY przesyła jedną obowiązującą wersję na dzień podpisania umowy wersję graficzną swojego projektu, który będzie obowiązywał do końca jej trwania. ZAMAWIAJĄCY wówczas oświadcza, że PROJEKT nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich innych osób zgodnie z posiadaną wiedzą ZAMAWIAJĄCEGO na dzień przekazania PROJEKTU.

4. WYKONAWCA zamieści na STRONIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO następujące elementy:
a)  logo (znak graficzny), zdjęcia i inne dostarczone media;
b)  dane  kontaktowe i stopkę,
c)  zdjęcie lub banner główny – reprezentujący stronę;
d)  Menu do podstron oraz/lub grafikę ruchomą ;
e)  Treść o której mowa w pkt.5 a)
f)   system zarządzania zawartością podstron

5. ZAMAWIAJĄCY dostarczy wszystkie niezbędne materiały do podstron w postaci:
a)  Mapy strony (układ wszystkich stron głównych oraz podstron, a w przypadku kilku menu, opis jaka treść nagłówków znajdzie się w danym menu) oraz treści do strony sformatowanej odpowiednio do formatu HTML.
b)  Zawartość w formie czytelnej to znaczy elektronicznym tekstem odpowiednio sformatowanym, mogąc wspomagać się rysunkiem, szkicem lub inną stroną internetową jako wzorzec. Treść tekstowa podstron musi zostać przygotowana w postaci pliku Word (lub podobnego typu dokumentu z formatowaniem i układem ew. obrazów. Nie stosujemy plików typu Power Point i Excel)
c)  Zdjęcia lub obrazki w odpowiedniej dla projektu rozdzielczości (w przypadku banerów zaleca się, aby były to zdjęcia panoramiczne) ). Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie posiada zdjęć, WYKONAWCA może je zakupić z serwisów typu stock i doliczyć ustalone mailowo koszty do faktury. Koszt ten jest rozliczany poza tą umową i ustalany indywidualnie poprzez e-mail. Zakup zdjęć wymaga uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. Zdjęcia zakupione są na licencji pozwalającej na komercyjne korzystanie zgodnie z zasadami serwisu typu stock.
d)  Inne treści typu animacje lub wytyczne do animacji, filmy itp.

6. W terminie do 5 dni roboczych i przekaże te materiały na maila, ftp, nośnikiem danych lub w inny elektroniczny sposób umożliwiający jego odczytanie. W przypadku dokonywania odnowienia strony lub kopiowania zawartości ze obecnie posiadanej strony www, ZAMAWIĄJĄCY wskaże konkretnie jakie strony i podstrony (zakładki) mają zostać przeniesione i w jakiej formie.

7. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że przekazane wyżej wymienione elementy nie naruszają one niczyich dóbr osobistych oraz innych form prawnych w tym autorskich.

8. ZAMAWIAJĄCY dostarczy w ciągu 3 dni roboczych dostęp do hostingu w postaci loginu i hasła do panelu hostingowego swojego usługodawcy w tym dane hostingowe niezbędne do uruchomienia strony.
a)     Jeżeli ZAMAWIAJĄCY odmówi przekazania tych danych w w.w. terminie lub przekaże je niekompletne bądź nie przekaże loginu i hasła do panelu hostingowego, WYKONAWCA automatycznie rozpocznie instalację na własnym hostingu obciążając dodatkowo ZAMAWIAJĄCEGO w kosztach wymienionych w pkt d.
b)     Dostęp do hostingu ZAMAWIAJĄCEGO musi być właściwy, zgodny ze standardami, a ścieżki (w tym do bazy danych) skonfigurowane poprawnie. Jeżeli WYKONAWCA nie będzie mógł poprawnie skonfigurować systemu CMS, ma prawo odmówić wykonania usługi, wykonać ją za dodatkową opłatą lub z niej zrezygnować do czasu wskazania poprawnych zależności.
c)     ZAMAWIAJĄCY zapewnia, że serwer hostingowy posiada możliwość kopiowania i usuwania plików bez dodatkowych uprawnień, instalacji baz danych  MySQL oraz  możliwość zarządzania nimi jak również posiada możliwość odzyskania kopii zapasowych baz i plików (bez dodatkowych opłat tylko w przypadku gdy przywracanie dokonywane jest nie z winy użytkownika) do minimum 7 dni wstecz. W innym przypadku ZAMAWIAJĄCY odpowiada za utratę plików lub ich nadpisanie.
d)     Koszty hostingu za każde 5 GB świadczonego przez WYKONAWCĘ to koszt roczny płatny z góry. W przypadku opłaty z góry za rok, klient otrzymuje rabat 90%. W przypadku zastosowania punktu a ust. 8  koszt zostanie naliczony przy zapłacie końcowej – fakturze za usługę.
e)     W przypadku skorzystania z hostingu w Firmie DAOB, dane opisane w pkt 6. nie muszą zostać przekazane i zostaną skonfigurowane przez DAOB w ciągu 1 dnia roboczego.

e)     Firma DAOB przy wykonaniu strony i wyborze hostingu w Firmie DAOB przez Klienta korzystającego z usługi w pierwszym roku promocyjnie nie pobiera opłaty za tę usługę. Natomiast w przypadku braku dokonania płatności w terminie na podstawie faktury opisanej w punkcie c)  WYKONAWCA obciąży ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowo za każdy pełny miesiąc od uruchomienia usługi hostingowej do czasu opłacenia usługi wykonania projektu strony/logo itp. W przypadku opłacenia usługi za wykonanie projektu strony/logo itp. wcześniej niż jeden pełny miesiąc zostanie obliczona kwota razy ilość dni.

9. ZAMAWIAJĄCY kieruje wykonywanie przedmiotu umowy WYKONAWCY.

10. WYKONAWCA w oparciu o zaakceptowany projekt przez ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie zgromadzonych danych medialnych przekazanych zgodnie z pkt. 5 (plików tekstowych zdjęć itp.) zamieści je jednorazowo (bez poprawek) na wykonywanej stronie internetowej. Ilość podstron jakie obejmuje wprowadzenie to ustalona ilość podstron w korespondencji e-mail. Każda kolejna poprawka lub dodanie nowej podstrony powyżej ustaleń, to koszt zgodny z formularzem cenowym zawartym na stronie www.daob.pl.

11. WYKONAWCA nie jest zobowiązany do wprowadzania treści na podstrony, które nie zostały przedstawione przez ZAMAWIAJĄCEGO w ustalonym w pkt 5 terminie oraz powyżej ilości podstron obejmujących ustalone wprowadzenie. Może to zrobić jedynie odpłatnie zgodnie z formularzem cenowym.

12. Gdy zdarzy się sytuacja, że strony uzgodnią, iż przebieg tworzenia strony realizowany będzie  czasowo lub stale w formie pokazywania każdej zmiany z poziomu WYKONAWCY do akceptacji ZAWAWIAJĄCEGO, każda wykonana korekta lub pakiet zleconych korekt, będzie akceptowany pisemnie w formie emaila stanowiącego każdorazowo załącznik do umowy z zastrzeżeniem, że:
a)     Każda korekta będzie zlecona w formie: Lp. | Rodzaj problemu/sprawy | link do strony – miejsca i/lub zrzutu ekranu |
b)     Korekty dotyczą zmian kosmetycznych, a nie całego projektu lub zmian znaczących typu zmiana logotypu, zmiana wszystkich kolorów w projekcie, usunięcie ustalonych wcześniej pomysłów i zamiana na inne nie podobne do poprzednich lub Zmiana układu zakładek lub połączenie kilku w jedną, bądź jednej w kilka.
c)     Każda zmiana może przesunąć, bądź w uzasadnionych przypadkach przesuwa termin wykonania umowy nie dłużej niż o 2 dni robocze.
d)     WYKONAWCĘ jak i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązuje ten sam termin w przypadku, gdy któraś ze stron zażąda terminu na odpowiedź bądź wykonanie poprawek. Nie może to być termin dłuższy niż 2 dni robocze.
e)     Sprawy wymagające doprecyzowania mogą zostać wyjaśnione telefonicznie lub osobiście lecz pod warunkiem sporządzenia notatek, a w przypadku spotkania osobistego – również podpisu obu stron na sporządzonych ustaleniach.
f)      Korekty nieuzasadnione, nie mające związku z poprzednimi lub początkowymi ustaleniami nie będą brane pod uwagę w terminie i WYKONAWCA może rozważyć ich wykonanie odpłatnie poza harmonogramem. Zapłata ta wraz ze zleceniem nie wchodzi w część obecnej umowy i musi zostać sporządzona osobną umową lub zleceniem.
g)     Gdy korekta wymagana jest z winy niedopatrzenia lub niezrozumienia WYKONAWCY, ma on na ich korektę maksymalnie jeden  dzień roboczy. Termin wykonania umowy w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony o ten jeden dzień roboczy.
h)     WYKONAWCA zobowiązuje się do skrupulatnego i dokładnego wyjaśniania i dążenia do zrozumienia oraz zadawania pytań, a ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek wszystkie te wątpliwości wyjaśnić obrazowo i czytelnie w formie telefonicznej bądź e-mailowej.

13. WYKONAWCA zastrzega, że w przypadku braku odpowiednich i czytelnych wyjaśnień ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w kwestii jakichkolwiek korekt, będzie mógł konkretną sprawę pominąć i nie dokonywać jej realizacji – zostawiając ją w stanie w jakim została wykonana.

14. W przypadku, gdy WYKONAWCA zakończy wszystkie zlecone prace, ma obowiązek poinformować o tym e-mailem lub drogą telefoniczną ZAMAWIAJĄCEGO, a ZAMAWIAJĄCY ma 2 dni robocze na akceptację lub wniesienie uwag. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych drogą e-mailową lub telefoniczną, traktuje się ten fakt jako akceptację wykonanych zmian.

15. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapoznania ZAMAWIAJĄCEGO z działaniem systemu zarządzania serwisem w dowolnej formie przekazu oraz posprzedażową opieką w postaci mailowego instruktarzu graficznego wykonywanego jednorazowo dla danego zagadnienia zgłoszonego przez ZAMAWIAJĄCEGO w okresie jednego roku od podpisania umowy.

16. WYKONAWCA po dokonaniu zapłaty umożliwi ZAMAWIAJĄCEMU administrowanie STRONĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO na następujących warunkach:
a)  WYKONAWCA udostępni dla ZAMAWIAJĄCEGO, indywidualny wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego STRONY DLA ZAMAWIAJĄCEGO;
b)  Administrowanie STRONĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO polega na samodzielnym przez ZAMAWIAJĄCEGO modyfikowaniu treści  zawartych na STRONIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO łącznie z zamieszczaniem do wglądu lub do pobrania dokumentów w popularnych formatach typu *.doc, *.txt, *.pdf, *.xls, *.mdb, *.cdr, *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp;
c)  Pliki w formatach wymienionych w pkt. b), ZAMAWIAJĄCY będzie wysyłać lub wskazywać do wstawienia na STRONĘ DLA ZAMAWIAJĄCEGO na własną odpowiedzialność. ZAMAWIAJĄCY po wykonaniu zobowiązań umowy przez WYKONAWCĘ nabywa pełne prawa autorskie do STRONY DLA ZAMAWIAJĄCEGO, oraz jest w pełni odpowiedzialny za treści, zdjęcia i inne formy medialne znajdujące się na stronie.

17. Materiały o których mowa w pkt 16 pkt. b) oraz c) nie mogą naruszać dóbr osobistych i naruszać jakichkolwiek praw w tym autorskich.

18. WYKONAWCA deklaruje możliwość administrowania STRONĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO za dodatkową opłatą na następujących warunkach:
a)  ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do administrowania STRONĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO;
b) ZAMAWIAJĄCY będzie wysyłać do WYKONAWCY wszelkie materiały do zamieszczenia na STRONIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO;
c)  WYKONAWCA zamieści otrzymane materiały na STRONIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ich otrzymania.
d)  Istnieje możliwość instalowania nowych funkcji, które nie zostały zrealizowane w ramach tej umowy i nie wchodziły w jej zakres, za odpowiednią opłatą przedstawioną przez WYKONAWCĘ i zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO.

19. Koszty wykonywania czynności zawartych w punkcie 18 ww. umowy są ustalane indywidualnie poprzez akceptację e-mailem.

20. W momencie chęci zmiany zawartości lub wyglądu STRONY DLA ZAMAWIAJĄCEGO usługą wykonaną przez WYKONAWCĘ, o której mowa w pkt 18, WYKONAWCA bierze odpowiedzialność za poprawność i aktualność informacji oraz danych zawartych na STRONIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Po dokonaniu zmian, odpowiedzialność za treści medialne przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO.

21. Po dokonaniu zapłaty za STRONĘ WYKONAWCA przekaże lub wskaże ZAMAWIAJĄCEMU na wyraźne żądanie kod źródłowy STRONY.

22. Z chwilą dokonania całkowitej zapłaty za usługę, przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie prawa autorskie majątkowe do STRONY (w szczególności koncepcji graficznej oraz kodu źródłowego) na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych – w tym w zakresie:
a)  utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową lub drukarską, zarówno STRONY jak i nośników na których są utrwalone,
b)  wprowadzania do obrotu w dowolny sposób, zarówno STRONY jak i oryginału czy egzemplarzy nośników na których stronę utrwalono,
c)  użyczania lub najmu lub innego udostępniania zarówno STRONY jak i oryginałów lub egzemplarzy nośników, na których ją utrwalono,
d)  rozpowszechniania w dowolny sposób, w tym w szczególności publikacji i publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym via Internet,
e)  dokonywania opracowań oraz modyfikacji, w tym tłumaczeń,
f)   trwałego lub czasowego zwielokrotnienia STRONY w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
g)  wprowadzania do obrotu lub pamięci urządzeń elektronicznych, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania strony internetowej;
h)  tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w STRONIE;
i)   rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, STRONY lub jej kopii,
j)   sporządzenia kopii zapasowej;
k)  obserwowania, badania i testowania funkcjonowania STRONY w celu poznania jej idei i zasad w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania strony internetowej lub bez związku z tymi czynnościami;
l)   zwielokrotniania kodu źródłowego i wykorzystywania go na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie lub tłumaczenie jego formy;

23. Z chwilą przejścia majątkowych praw autorskich, na ZAMAWIAJĄCEGO przechodzi także prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszej umowie.

24. Z zastrzeżeniem ust. 10 , WYKONAWCA oświadcza, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych.

25. Własność nośnika na który STRONĘ utrwalono z chwilą dostarczenia przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO.

26. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji technicznej na wykonaną STRONĘ w okresie 24 miesięcy od dokonania zapłaty za PRZEDMIOT UMOWY.

27. WYKONAWCA po wykonaniu usługi, może umieścić na wszystkich stronach serwisu ZAMAWIAJĄCEGO swoją stopkę w postaci reklamy tekstowej, małym drukiem, widoczną półprzeźroczyście, nie zasłaniającym stopki ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do nie usuwania stopki przez cały okres użytkowania serwisu. Punkt ten nie ma zastosowania, gdy ZAMAWIAJĄCY wyrazi ku temu sprzeciw oznajmiając o tym w e-mailu do korespondencji początkowej przy tworzeniu strony.

28. Jeżeli WYKONAWCA świadczy usługę hostingu, będzie posługiwał się odpowiednimi dla tego rodzaju usługi serwerami jak również zapewni stosowne środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych. WYKONAWCA udostępni ZAMAWIAJACEMU dostęp do panelu administracyjnego hostingu.

29. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY posiada własną usługę hostingu – u innego operatora, zapewni, że będzie posługiwał się odpowiednimi dla tego rodzaju usługi serwerami jak również zapewni stosowne środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych. ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY dostęp do panelu administracyjnego hostingu.

30. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest odpowiedzialny za utratę plików (w tym systemu lub plików strony www), uszkodzenia lub przerwy w działaniu serwera i nie będzie rościł pretensji do WYKONAWCY w przypadku wad hostingu ZAMAWIAJĄCEGO jak również innych czynności wykonywanych na serwerze ZAMAWIAJĄCEGO, które sam wykonał lub zlecił osobom trzecim.

31. Każda zmiana na serwerze ZAMAWIAJĄCEGO wykonana samodzielnie lub przez osoby trzecie, taka jak np. zmiana wersji php, zmiana lub instalacja certyfikatu SSL, zmiana wersji bazy danych i inne modyfikacje struktury po oddaniu zaakceptowanej strony nie podlegają reklamacji, gwarancji lub innej odpowiedzialności WYKONAWCY, a ewentualne korekty lub modyfikacje WYKONAWCA może wykonać jedynie odpłatnie zgodnie z cennikiem na stronie daob.pl.

32. ZAPŁATA za wykonaną usługę musi zostać wykonana zgodnie z datą na fakturze wysłanej e-mailem na adres ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku braku zapłaty za usługę w terminie, zostaną wysłane minimum dwa ponaglenia. Ostatnie będzie ponagleniem terminowym. W przypadku braku zapłaty w terminowym ponagleniu, WYKONAWCA po upłynięciu terminu zapłaty ma prawo do czasu dokonania zapłaty:

a) wyłączyć usługę całkowicie lub częściowo;

b) wstawić na stronie planszę z informacją o wyłączeniu usługi z powodu braku płatności;

c) zablokować dostęp do niektórych lub wszystkich funkcji;

d) ustawić autoodpowiedź e-mail do wszystkich odbiorców o ograniczeniach z powodu braku płatności na skrzynce lub skrzynkach e-mail ZAMAWIAJĄCEGO.

REGULAMIN DLA OBECNYCH KLIENTÓW

Regulamin świadczenia usługi hostingowej

§1. DEFINICJE


1.Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Abonentem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie https://daob.pl.
2.Daob.pl – DAOB Dawid Ochab z siedzibą przy ul. Wąskiej 8, 84-230 Rumia, NIP: 958-135-56-65; jednostka świadcząca usługi drogą elektroniczną, z zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu.
3.Abonent/Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług Daob.pl, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.Usługa – usługa Daob.pl na rzecz Abonenta. Zakres usług znajduje się na stronie  https://daob.pl.
5.Specyfikacja Usługi – dostępny na stronie Operatora  https://daob.pl szczegółowy opis Usługi zawierający miedzy innymi: rodzaj czynności i prac dostępnych w ramach Usługi, sposób płatności opłat związanych ze świadczeniem określonych czynności w ramach Usługi, przewidywany czas wykonania Usługi.
6.Okres Abonamentowy – okres obejmujący okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, za który jest uiszczana opłata.
7.Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
8.Abonent – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.
9.Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10.Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
11.Strefa Klienta – narzędzie do zarządzania Usługą dostępne po zalogowaniu przez Abonenta na stronie Operatora https://daob.pl.


§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


1.Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę Daob.pl, opublikowanych na stronie Daob.pl oraz Stronainternetowa.net. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 25.05.2018 r.
2.Wykupienie usługi oferowanej przez Daob.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
3.Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Abonentem.
4.Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Daob.pl.
5.Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Abonenta nie będą odsprzedawane osobom trzecim przez Daob.pl.
6.Daob.pl zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
7.Daob.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
8.Abonent rejestrując się na Daob.pl lub na Stronainternetowa.net wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Daob.pl wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy Daob.pl.
9.Zarejestrowanie się w panelu klienta Daob.pl oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na adres email) informacji handlowych w zakresie świadczonych usług przez Daob.pl i jej partnerów.
10.Daob.pl ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
– zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
– Abonent korzystał z usług Daob.pl w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług Daob.pl,
– Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, co jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Daob.pl
1.Daob.pl na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.


§3. ZAWARCIE UMOWY


1.Złożenie zamówienia powiązane jest automatycznie z utworzeniem konta w Strefie Klienta Daob.pl .Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę Abonent akceptuje regulamin daob.pl.
2.Po założeniu konta Abonent otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail na adres wskazany przez Abonenta w strefie klienta. 
3.Po wykonaniu usługi daob.pl przesyła odpowiednią informację o jej wykonaniu, na adres wskazany przez Abonenta w Strefie Klienta lub w trakcie składania zamówienia na usługę.
4.Abonent w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej jest zobowiązany dokonać odbioru wykonania Usługi poprzez potwierdzenie wiadomością email albo zgłosić zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania Usługi w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 w trybie wiadomości e- mail. Jeżeli Abonent nie dokona odbioru wykonania Usługi lub nie zgłosi zastrzeżeń w formie wskazanej w zdaniu poprzednim w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej, Usługę uznaje się za wykonaną.
5.Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo jej rozwiązania/odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
– Abonent nie dokona autoryzacji konta, dla którego chce zamówić Usługę;
– Daob.pl uprzednio rozwiązało umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent;
– zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie wykorzystywana w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez daob.pl na rzecz innych Abonentów;
– uprzednio Abonent osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług świadczonych przez Operatora w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez daob.pl na rzecz innych Abonentów albo w sposób sprzeczny z regulaminami wydanymi przez daob.pl;
– Abonent korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z § 4 pkt 9;
– z przyczyn technicznych wykonanie Usługi nie będzie możliwe.


§4. CZYNNOŚCI ZABRONIONE. 


1.Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
2.Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.
3.Ingerencja w usługi jakiegokolwiek abonenta, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
4.Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.
5.Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
6.Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
7.Działające na szkodę innych abonentów nadmierne przeciążanie serwerów.
8.Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.
9.Korzystanie z usługi przez Abonenta nie może prowadzić do:
– naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów;
– prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Abonentów, (przykładowo: ataki hakerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych);
– popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
– utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
– naruszenia prywatności innych Abonentów w sieci, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym;
– innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.


§5. PŁATNOŚCI.


1.Za korzystanie z usług oferowanych przez Daob.pl pobierana jest opłata z góry za okres rozliczeniowy.
2.Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 rok (365dni).
3.Jeżeli Abonent nie poinformuje Daob.pl co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, Daob.pl wygeneruje informację mailową na uprzednio korespondowany e-mail do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.

4. Abonent ma obowiązek podania aktualnych danych wraz z NIP do wystawienia faktury, przy każdym przedłużaniu usługi w odpowiedzi na e-mail przypominający.
5.Po przekroczeniu przez Abonenta transferu powyżej 5% posiadanego limitu, Abonent będzie musiał pokryć koszty dodatkowego transferu, adekwatnie do cennika danej usługi.
6.Daob.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
7.W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie wstrzymana. Jeżeli w terminie 7 dni od wstrzymania usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez Daob.pl jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane.
8.Daob.pl przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, jednak Abonent nie może wznowić zawieszonej usługi później niż 10 (dziesięć) dni po terminie jej ważności.
9.Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony Daob.pl.
10.Wznowienie usługi po przekroczeniu terminu może wiązać się z dodatkową opłatą manipulacyjną  za jeden kalendarzowy dzień zwłoki.


§6. ROZWIĄZANIE UMOWY I SKUTKI NIEWYWIĄZANIA SIĘ ABONENTA ZE ZOBOWIĄZANIA.


1.Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez Daob.pl nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
2.Daob.pl poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi oraz o przyczynie tego zawieszenia.
3.W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, przepis § 5 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.
4.W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, Daob.pl ma prawo do wstrzymania usług świadczonych na rzecz Abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta.
5.W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w §3, pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
6.W przypadku dostarczenia nieprawidłowych danych przez abonenta,Daob.pl wzywa abonenta do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli potwierdzenie nie nastąpi, Daob.pl ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.


§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.


1.Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pisemnej (elektronicznie, przez e-mail: kontakt@daob.pl lub listownie, na adres korespondencyjny Daob.pl) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
2.Dokonując zamówienia wszelkich usług firmy Daob.pl, które są realizowane automatycznie, np. serwery vps, dedykowany hosting, hosting www, domeny, certyfikaty ssl, domeny Abonent traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).
3.Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w Daob.pl, Abonent wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.


§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.


1.Daob.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
2.W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy Daob.pl, Daob.pl zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy Daob.pl lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między Daob.pl a Abonentem.
3.Wszystkie usługi oferowane przez Daob.pl powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
4.Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. Daob.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje.
5.Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
6.Odsprzedawanie osobom trzecim całej wykupionej w Daob.pl usługi, bez poinformowania Daob.pl o tym fakcie, jest zabronione.
7.Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto, usługę, domenę, certyfikat ssl za świadczone przez siebie usługi, posiadane dane, wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi i aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelu billingowym Daob.pl.
8.Daob.pl nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy abonentów, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Daob.pl.
9.Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
10.Daob.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
11.Daob.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
12.Daob.pl dostarcza usługi hostingowe jak np. domeny, certyfikaty ssl, hosting www i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
13. Daob.pl zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
14. Daob.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
15. Daob.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez klienta we własnym zakresie lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.
16. Daob.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą Daob.pl, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.


§9. KOPIE BEZPIECZEŃSTWA.


1.Daob.pl wykonuje kopie danych serwerów i kont hostingu www co 24 godziny we własnym zakresie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie się oraz za prawidłowe zapisanie się skopiowanych danych (wyjątkiem są usługi objęte dodatkowymi umowami i usługami backupów ustalone między Abonentem i Daob.pl).
2.W przypadku braku dostępu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko Daob.pl.
3.Abonent zobowiązuje się do wykonywania kopii we własnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.


§10. POMOC TECHNICZNA.


1.Daob.pl gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu kontrolnego danej usługi, panelu billingowego, podstawowych zagadnień i informacji na temat danejczy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w Daob.pl
2.Daob.pl gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 48 godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w Daob.pl i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta. Aby warunek został spełniony, Abonent dodatkowo musi wysłać wiadomość z adresu email zarejestrowanego wraz z usługą lub dopuszczonego do kontaktu z Daob.pl.
3.W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.
4.W przypadku utraty hasła do panelu lub innej usługi należy wysłać taką prośbę z adresu uwierzytelnionego na adres mailowy firmy DAOB. Po poprawnym zweryfikowaniu zgłoszenia, nastąpi zmiana hasła (nie jego przypomnienie, ponieważ ze względów bezpieczeństwa nie przechowujemy haseł), która zostanie przekazana mailowo na uwierzytelniony adres. Czas realizacji nie przekroczy 24 godzin.


§11. REKLAMACJE.


1.Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu Daob.pl i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
2.Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Daob.pl, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email bok@daob.pl.
3.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
4.Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
5.Daob.pl rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

§12. Regulamin rejestracji i utrzymania Domen Internetowych.

1. Definicje

a. Rejestrator – podmiot, który dokonuje rejestracji domen:
– domeny polskie – NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa;
– pozostałe domeny zagraniczne – Consulting Service Sp. z o.o. (HRD.pl),
b. Partner – Daob.pl, który działa we współpracy z Rejestratorem, na mocy zawartej umowy w zakresie rejestracji i obsługi domen internetowych,
c. Użytkownik/Abonent – podmiot lub osoba fizyczna, która złoży zamówienie na domenę lub zleci jej transfer Partnerowi.

2. Zasady rejestracji i obsługi domen internetowych:

a. Użytkownik zlecając obsługę domeny przez Partnera, udziela zgody przed krajowym rejestratorem domen NASK i składa nieodwołalne pełnomocnictwo (na każdy z obsługiwanych obiektów) do reprezentowania Abonenta przed Rejestratorem i dokonywania w jego imieniu zmian w rejestrach domen,
b. pełnomocnictwa udzielane są na dokonywanie czynności w imieniu Abonenta w następujących podmiotach:
i. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
ii. Consulting Service Sp. z o. o.,
c. pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
i. śmierci Użytkownika lub rozwiązania podmiotu, którym jest Abonent,
ii. całkowite usunięcie domeny z rejestru domen lub danych użytkownika z owego rejestru,
iii. utraty praw do nazwy domenowej lub innego obsługiwanego obiektu,
d. użytkownik, który zleci przeniesienie obsługi domeny do Partnera lub rejestrację domeny u Partnera, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu świadczenia usług przez Daob.pl, regulaminu Rejestratora (który obsługuje daną nazwę domenową), w zakresie rejestracji i obsługi domen.
e. w przypadku obsługiwania domen przez krajowy rejestr domen NASK, użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania następujących aktów:
i. Prawa Abonenta domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/prawab.html
ii. Transfer domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/transfer.html
iii. Ogólny regulamin nazw polskich: http://www.dns.pl/regulamin.html
iv. Regulamin obsługi opcji na domeny polskie: http://www.dns.pl/opcje.html,
f. Użytkownik rejestrując domenę bierze na siebie pełną odpowiedzialność wobec podmiotów trzecich za prawa do nazw towarowych wykorzystanych w nazewnictwie domen,
g. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych danych w procesie obsługi domen; o każdej zmianie należy niezwłocznie zawiadomić Daob.pl, w celu dokonania korekty danych lub ich zmiany w odpowiednich rejestrach,
h. Partner zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji domeny w przypadku podejrzenia, iż podane dane abonenta są nieprawidłowe, niepełne lub nazwa domeny może powodować naruszenia praw podmiotów (osób) trzecich, a także w sytuacji nieuregulowania należności zawartych w proformach,
i. w przypadku niektórych domen (np. polskich, obsługiwanych przez NASK) operator pozwala na ukrycie danych osobowych osób prywatnych widocznych w rejestrze domen; Partner dokonuje takiego ukrycia automatycznie, jednak Użytkownik powinien dokonać weryfikacji tego faktu po każdej czynności związanej z obsługą domeny, a w przypadku niezgodności, poinformować o tym fakcie Partnera;
j. dane podmiotów niebędących osobami fizycznymi są publikowane w publicznych rejestrach domen bez możliwości ich ukrycia.
k. domeny rejestrowane są na okres nie krótszy niż 1 rok, maksymalny oraz minimalny okres rejestracji zależą od:
i. możliwości technicznych systemów teleinformatycznych Rejestratora oraz Partnera,
ii. dostępnej oferty u Partnera,
l. okres ważności domeny liczony jest od momentu jej rejestracji, a w przypadku odnowienia domeny, od ostatniego dnia ważności domeny w poprzednim okresie,
m. niektóre domeny (np.: eu., com., net.) wymagają dokonania opłaty w przypadku ich transferu; opłata ta zaliczana jest na poczet odnowienia domeny na kolejny okres rozliczeniowy,
n. na min. 5 dni przed wygaśnięciem domeny Partner dostarczy odpowiednie dokumenty potrzebne do opłacenia domeny; pozostałe kwestie w zakresie rozliczeń reguluje Regulamin świadczenia usług przez Daob.pl,
o. na rejestr domen składają się rejestr abonentów oraz rejestr nazw domenowych,
p. Użytkownik ma prawo uzyskać kod (EPP, authinfo) potrzebny do przeniesienia obsługi obiektu do innego Rejestratora (Partnera),
q. Partner ma prawo do weryfikacji danych Abonenta przed wydaniem tego kodu; jednocześnie zachowane zostaną odpowiednie normy, aby czas ten był jak najkrótszy.

3. Odpowiedzialność partnera:

a. w przypadku nieudanej rejestracji domeny lub jej odnowienia, które nie wyniknęły z winy Użytkownika, Partner ponosi odpowiedzialność w wysokości 100% wpłaconej kwoty za rejestrację nazwy domenowej,
b. Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie wczesne skontaktowanie się z Partnerem w celu odnowienia nazw domen, potwierdzenia faktu możliwości realizacji takiej dyspozycji oraz wpłacenia należnej sumy w taki sposób, aby środki były zaksięgowane przez Partnera minimum 7 dni przed dniem wygaśnięcia domeny,
c. Abonent przed wygaśnięciem domeny powinien upewnić się, iż płatność została przez Partnera zaksięgowana, a dyspozycja odnowienia została przetworzona prawidłowo,
d. brak zastosowania się do regulaminu przez Abonenta zwalnia Partnera z odpowiedzialności wobec Abonenta, szczególnie w sytuacjach utraty nazw domenowych.
e. Odnowienie domeny nie jest zależne od Partnera ani Użytkonika lecz od dostawców wymienionych w pkt. 2 b). Trwa to najczęściej do 24 godzin od momentu zlecenia (zaksięgowania zlecenia przedłużenia usługi).

4. Płatności:

a. W przypadku nieuiszczenia opłaty za domenę na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie wstrzymana. Jeżeli w terminie 14 dni od wstrzymania usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy.
b. Daob.pl przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, jednak Abonent nie może wznowić zawieszonej usługi później niż 14 (czternaście) dni po terminie jej ważności.
c. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony Daob.pl.
d. Wznowienie usługi po przekroczeniu terminu może wiązać się z dodatkową opłatą manipulacyjną w kwocie 50 zł netto za jeden kalendarzowy dzień zwłoki po upływie 7 dni od wygaśnięcia domeny.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Daob.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.
2.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Daob.pl oraz wysłane mailem do Klienta.
3.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 48 godzin od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt.2 powyżej.
4.Daob.pl uznaje, iż Abonent zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie rozwiązał/ nie odstąpił od umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 3 powyżej.
5.Do umów o świadczenie Usługi zawartych z Daob.pl stosuje się prawo polskie.
6.Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.
7.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa.

Shopping Basket
Nasza strona przetwarza pliki cookies. Więcej na ten temat w  polityce prywatności. View more
Potwierdzam
Odmawiam